Inici

Email: 7miralls@gmail.com

 

7 Miralls al DAU 1 és una publicació multidisciplinària que des de març de 2007 ha publicat 28 edicions en format digital -distribuït de forma gratuïta en Internet- d’ells 6 números també impresos en paper -el darrer presentat el passat mes de Maig a l’ACEC, a l’Ateneu Barcelonès- i en l’actualitat present de forma permanent en aquesta pàgina web.

       Aquesta publicació manifesta una clara voluntat multidisciplinària on diverses branques de l’expressió, creació, coneixement de la cultura humana tenen cabuda, cercant el diàleg intercultural i disciplinar, així com el foment del qual anomenem filosofia Tras-sinteista, és a dir, la tendència filosòfica i cultural que “que va darrera, en la recerca de les síntesis”. Tendència aquesta -apareguda en les darreres dècades del segle XX- i que es manifesta d’una forma més clara i contundent en la nostra època. Síntesi, diàleg que mostri tota la complexitat de les Cultures Humanes i la seva Evolució. Evolució que a més complexa i profundament es desenvolupa, més requereix la visió global que cohesiona les particularitats i diferències -de les recerques de l’especialització- filosòfiques, artístiques, científiques, espirituals. Una visió de síntesi del particular i general que és la base també del treball de l’artista i escriptor que dirigeix aquesta publicació. 

       Al núm.1 el Març de 2007 dèiem “Aquesta publicació podrà ser una finestra de diverses dimensions polièdriques, un DAU imaginari de 7 Cares, Miralls en els quals es reflectiran dimensions fragmentàries de la Realitat Unitària, o Tot Global.

       Les Arts Visuals, la Literatura i la Poesia, la Filosofia, les Ciències, l’Ecologia, les Espiritualitats podran tenir cabuda, posseïdores d’una espurna de la llum Còsmica que emana del Tot de què formem part Indissoluble”.

Barcelona setembre 2015

7 Miralls al DAU 1 es una publicación multidisciplinar que desde marzo de 2007 ha realizado 28 ediciones en formato digital -distribuido de forma gratuita en Internet- de ellos 6 números también impresos en papel -el último presentado el pasado mes de Mayo en el ACEC, en el Ateneo Barcelonés- y en la actualidad presente de forma permanente en esta página web.

       Esta publicación manifiesta una clara voluntad multidisciplinar donde diversas ramas de la expresión, creación, conocimiento de la cultura humana tienen cabida, buscando el diálogo intercultural y disciplinar, así como el fomento de lo que llamamos filosofía Tras-sinteista, es decir, la tendencia filosófica, artística y cultural “ que va tras, en la búsqueda de las síntesis”. Tendencia esta -aparecida en las últimas décadas del siglo XX- y que se manifiesta de una forma más clara y contundente en nuestra época. Síntesis, dialogo que muestre toda la complejidad de las Culturas Humanas y su Evolución. Evolución que contra más compleja y profundamente se desarrolla, más requiere de la visión global que cohesiona las particularidades y diferencias -de las búsquedas de la especialización- filosóficas, artísticas, científicas, espirituales, etc. Una visión de síntesis del particular y general que es la base también del trabajo del artista y escritor que dirige esta publicación. 

       En el nº1 en Marzo de 2007 decíamos “Esta publicación podrá ser una ventana de diversas dimensiones poliédricas, un DAU imaginario de 7 Caras, Miralls en los que se reflejaran dimensiones fragmentarias de la Realidad Unitaria, o Todo Global.

       Las Artes Visuales, la Literatura y la Poesía, la Filosofía, las Ciencias, la Ecología, las Espiritualidades, etc podrán tener cabida, poseedoras de una chispa de la luz Cósmica que emana del Todo del que formamos parte Indisoluble”.

Barcelona, setiembre 2015